top caffe
.flag.flag-en

  RODO

  INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA
  PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE

  DANYCH (RODO)

  W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)
  LA'ROMA S.C. GRZELAK ROBERT, ŁUKASZ KOCUR (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej laroma.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest [ ● ]; dane kontaktowe - numer telefonu:
  [ ● ], adres e-mail: [ ● ].
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym [ ● ] można się kontaktować pisząc

  na adres pocztowy [ ● ], najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-
  mail – [ ● ].

  3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a) 

  Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert marketingowych pocztą e-mail i telefonicznie. Tylko wtedy kiedy wyrazisz zgodę na taką formę komunikacji.

  ​Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  ​Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  ​- dane kontaktowe, takie jak; adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy

  - adres

  - dane demograficzne

  ​- historia zakupów

  - sposób nawigacji po stronach i kliknięte elementy

  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
  w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
  infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
  internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
  związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

  c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
  z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
  Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
  i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
  przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
  prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać
  Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel
  pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania
  Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje
  przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych.

  5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4
  następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego
  przez Sklep internetowy.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana
  dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów
  wskazanych w ust. 3, tj.:
  a) [ ● ]
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
  9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie
  zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody
  nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego
  przetwarzania.
  10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest [ ● ].
  Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia
  umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
  warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
  jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze
  Sklepem internetowym.
  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania
  Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży
  towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest
  warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia
  działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą
  i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
  wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na
  rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez
  Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności
  zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
  podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy
  Sklepem internetowym a Bankiem.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
  z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana
  towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę
  zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych
  danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
  prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej
  pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

   

  Twoje prawo według przepisów RODO

  Prawo dostępu do danych

  W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy, kontaktując się na adres laromacafesklep@gmail.com, a my przekażemy Ci zwrotnie tę informacje drogą mailową.

  Prawo do poprawiania danych

  Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie www.laroma.pl, możesz edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale także zgody w ramach ustawień swojego konta.

  Prawo do przenoszenia danych

  Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w  powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

  Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

  Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

  Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego edytując ustawienia swojego konta na stronie www.laroma.pl

  Prawo do usunięcia danych

  W każdej chwili masz prawo usunąć przez nas przetwarzane Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji ;

  1. Masz otwarte zamówienie , które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo.
  2. Masz wobec nas nieuregulowaną jeszcze należność, niezależnie od metody płatności.
  3. Jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

  Prawo do ograniczenia

  ​Masz prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami ;

  1. ​Jeśli zgłosisz się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
  2. Jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
  3. ​Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

  ​Informacje marketingowe i handlowe

  ​Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

  ​Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert marketingowych pocztą e-mail i telefonicznie. Tylko wtedy kiedy wyrazisz zgodę na taką formę komunikacji.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  ​Przetwarzamy następujące dane osobowe:

  ​- dane kontaktowe, takie jak; adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy

  - adres

  - dane demograficzne

  ​- historia zakupów

  - sposób nawigacji po stronach i kliknięte elementy

  Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

  Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej.

  ​Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisane odrębne umowy powierzanie przetwarzanych danych, realizację naszych celów związanych z obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas.

  ​Nigdy nie przekazuje Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi przedmiotami zewnętrznymi.

  ​Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  ​Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji handlowych, z wyjątkiem materiałów przesłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów - będą one przesłanie do Ciebie na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

  ​Prawo do wycofania zgody

  ​Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych.

  ​Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

  ​Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych edytując ustawienia Twojego konta w zakładce.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  ​Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

   

   

   

   

  Zamówienia wysyłamy do odbiorców w ciągu 24 godzin w dni robocze kurierem lub paczkomatem

  Wysyłka w 24 h