top caffe
.flag.flag-en

  Reklamacje

  1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
   • dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i siedzibę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
   • oznaczenie przedmiotu reklamacji,
   • okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
   • okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
  3. Klient będący Konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
   • wymiany Towaru na nowy,
   • naprawy wadliwego Towaru,
   • obniżenia ceny,
   • o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.
  4. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy Towaru, tylko jeśli byłoby to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.
  5. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogłyby wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.  
  6. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.
  7. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przesyła Konsumentowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, na adres Klienta lub jego adres poczty elektronicznej podanej w trakcie składania zamówienia.
  8. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.
  Zamówienia wysyłamy do odbiorców w ciągu 24 godzin w dni robocze kurierem lub paczkomatem

  Wysyłka w 24 h